Informació corporativa

El Patronat de la Fundació, màxim òrgan de govern, està composat per nou membres amb un mandat de quatre anys. Tots els càrrecs son gratuïts.

President Sr. Manel Milà i Vidal

Vicepresident Sr. Josep Garriga i Quadres

Secretari Sr. Lluís Milà i Ferrer

Vocals:

Sr. Pere Cuadras i Miret

Sr. Lluís Moner i Coromina

Sr. Jaume Font i Ferret

Sra. Isabel Jacas Raventós

Mossèn Fermín Martín Fernández (Representant de la Parròquia de Sant Pere. Càrrec nat)

Sra. Abigail Garrido Tinta (alcaldessa de Sant Pere de Ribes. Càrrec nat) •

Objectius estratègics 2017-2020

• Consolidar un model propi d’atenció basat en el model d’atenció centrada en la persona

• Ser percebuts com un centre d’excel·lència

• Reforçar l’impacte del Redós a la comarca

• Ajustar la cartera de serveis a les noves necessitats

• Millorar la imatge corporativa de la Fundació

• Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació

• Avançar en l’excel·lència  competencial dels professionals

• Mantenir de forma eficient la infraestructura

• Desenvolupar un model econòmic sostenible

• Consolidar les aliances amb el nostre entorn

L’entitat està compromesa en l’acreditació de la qualitat de la seva gestió i dels serveis que presta mitjançant el model EFQM

Per dur a terme aquests objectius estratègics el Patronat compta amb una estructura de gestió (link  organigrama) que rendeix comptes al menys una vegada al trimestre presentant resultats, tant pel que fa a la gestió econòmica com pel que fa a la gestió funcional dels serveis que es presten.

La Direcció tècnica assistencial l’ostenta la Sra. Anna Fabian Ortiz i la gerència està a càrrec de al Sra. Montserrat Falguera i Julià

L’entitat presenta els comptes anuals davant el Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, així com a la delegació corresponent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en compliment de les Lleis vigents.

Accés als resultats de l’entitat: Fins 2020

Els comptes anuals de l’entitat son auditats per AUREN AUDITORS SP, S.L., 

Accés als informes d’auditoria 2015 / 2016 / 2017

Accés als informes d’auditoria 2018/ 2019 / 2020

L’entitat està acollida al Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Accediu a:

• Informe anual del codi de conducta

Estatuts de l’Entitat

Codi Ètic de l’entitat