Residència assitida

Comptem amb 103 places, 33 habitacions individuals i 40 de dobles, organitzades en 4 unitats funcionals o de convivència.

Cada unitat de convivència compta amb espais de menjador i sala d’estar. Una de les unitats està dedicada a persones amb greu deterior cognitiu

D’aquestes 103 places, 37 son privades i 66 es gestionen a través d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya (públiques)

Per accedir a una plaça privada cal emplenar una sol·licitud aportant la documentació que allà s’esmenta i fer-ho arribar be per correu electrònic rmurciego@elredos.org, be a la recepció del centre. El preu de la plaça és determina en funció del grau de dependència del futur resident d’acord amb les tarifes aprovades anualment pel Patronat de la Fundació. El futur usuari, en funció de les seves rendes i grau de dependència pot accedir a un ajut econòmic  (prestació vinculada) que gestiona la Generalitat de Catalunya.

Per accedir a una plaça pública prèviament cal disposar de la resolució de grau de dependència. La sol·licitud d’ingrés es realitza a la institució quan l’Ajuntament elabora el Pla Individual d’Atenció (PIA), incorporant-se a la llista d’espera de la Generalitat de Catalunya. El cost a abonar per la plaça ve determinat pels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en funció del grau de dependència i de la renda de l’usuari.